به نام ایزد یکتا

آلفاادورتایزینگ

آلفاادورتایزینگ

تبلیغات رادیویی چیست

انواع روش های متفاوتی وجود دارد. در یک بیزینس زمانی که نیاز به تبلیغات گسترده و رادیو در تمام ابعاد احساس میشود، هر کدام از تبلیغات مانند تبلیغات اینترنتی، تلویزیونی و … اهداف خاصی را دنبال خواهند کرد. در نتیجه با توجه به هدف تبلیغات، روش های تبلیغاتی نیز متفاوت خواهد بود. شخصی سازی شده […]